ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਜਵਲ ਸੇਲੋਕਰ

ʜɪ ɪ'ᴍ ᴘʀᴀᴊᴡᴀʟ sᴇʟᴏᴋᴀʀ. ਅਤੇ. ɪ ᴀᴍ ʜᴜsᴛʟɪɴɢ ʜᴀʀᴅ ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ ᴍʏ ᴏᴡɴ ᴛɪɴʏsᴛɪɴʏ

ਪ੍ਰਜਵਲ ਸੇਲੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਾਣੀਆਂ